راهکارهای استفاده از ضایعات فرآوری پسته

 احمد شاکر اردکانی

بر اساس آمارهای موجود در ایران تقریباً نیمی از محصولات کشاورزی بدون اینکه به مصرف برسد در مراحل مختلف از بین می‌روند و صنایع تبدیلی موجود در ایران به آن حد از رشد نرسیده که بتواند از تمامی اجزاء یک محصول کشاورزی بهره مناسب و کامل را ببرد . در مورد پسته سالانه حدود 135 هزار تن ضایعات داریم که بیشتر آن‌ها مربوط به ضایعات پوست گیری می‌باشد . در صورت داشتن برنامه‌ای مدون ، کسب فناوری‌های نداشته و ساماندهی داشته‌ها می‌توان از این مواد که در اکثر مواقع نیز مسایل زیست محیطی حادی را هم به دنبال دارد در جهت استفاده بهینه و تبدیل آن‌ها به مواد با ارزش گامی برداشت . هدف از این تحقیق نیز ارائه راهکارهای عملی برای استفاده از ضایعات پسته می‌باشد . صنایع تبدیلی از جمله مهم‌ترین زمینه های مربوط به توسعه کشاورزی است . در این میان دانش آموخت‌گان برای امر کارآفرینی روستایی مناسب‌تر هستند . گرچه ضایعات پوست گیری پسته در صنعت موارد استفاده متعددی دارد؛ اما بر اساس نتایج این تحقیق،  می‌توان از این ضایعات در تهیه مربا وترشی، به عنوان بستر تولید قارچ خوراکی، در رنگرزی، بر ای تأمین خوراک دام و حتی به عنوان ماده اولیه سوخت استفاده کرد.

 

جزئیات بیشتر در ادامه مطلب....


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |
تاثير برخي از ويژگي هاي خاك بر رشد، عملكرد و خنداني پسته در منطقه انار رفسنجان
 
 صالحي محمدحسن*,حيدري مژده,محمدخاني عبدالرحمان,حسيني فرد سيدجواد
 
* شهركرد، دانشگاه شهركرد، دانشكده كشاورزي، گروه خاكشناسي
 
 

پسته يكي از محصولات مهم صادراتي و استراتژيك كشور محسوب مي شود و براي توليد پايدار اين محصول، شناسايي عوامل موثر بر رشد آن ضروري است. تحقيق حاضر با هدف شناخت خاك هاي تحت كشت پسته و تاثير خصوصيات اين گونه خاك ها بر رشد، عملكرد و خنداني پسته انجام شد. بدين منظور، منطقه انار واقع در 75 كيلومتري شمال غرب رفسنجان در سال 1385 جهت مطالعه انتخاب گرديد. بعد از مطالعات اوليه، باغ هايي كه از نظر مديريت، رقم، كيفيت آب و دور آبياري، يكسان ولي از نظر رشد ظاهري، متفاوت بودند، انتخاب شدند. بدين ترتيب، شش باغ، انتخاب و هر باغ به دو قسمت مطلوب و نامطلوب تقسيم گرديد. جهت مطالعات آماري، در هر قسمت، سه تكرار و در هر تكرار، سه درخت انتخاب شد. سپس، از دو عمق صفر تا 40 و 40 تا 80 سانتي متري در سايه انداز درختان، نمونه برداري خاك براي تعيين برخي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي صورت پذيرفت. عملکرد، درصد خنداني ميوه، محيط تنه، طول سايه انداز و ارتفاع درختان نيز اندازه گيري شد. همچنين، در قسمت مطلوب و نامطلوب هر باغ، يك پروفيل حفر و تشريح گرديد و رده بندي آنها تا سطح فاميل تعيين شد. نتايج نشان داد كه شوري و رس زياد، اثر منفي بسيار معني داري بر عملكرد دارند. درصد رس با قطر تنه، طول سايه انداز و ارتفاع درختان و خنداني پسته نيز همبستگي منفي و معني دار نشان داد. بنابراين، تهيه نقشه هاي شوري و بافت خاك براي مديريت بهتر پسته در منطقه توصيه مي شود. بر اساس نتايج تشريح پروفيل، پايداري خاك ها در حالت خشك در قسمت نامطلوب، سخت تر از قسمت مطلوب باغ بود. نتايج رده بندي خاک ها بيانگر اين است كه فاميل خاك، هميشه نمي تواند تفاوت خاك ها و تاثير آن ها را بر عملكرد پسته نشان دهد.
 

اطلاعات بیشتر در ادامه مطلب..


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |
بررسي وضعيت بور در آب، خاك و گياه پسته در مناطق پسته كاري کشور
 
 حسيني فرد سيدجواد*,حيدري نژاد علي,محمدي محمدآبادي اكبر,صداقتي ناصر
 
* موسسه تحقيقات پسته كشور
 
 

بور يكي از عناصر ضروري كم نياز براي رشد طبيعي گياهان است. سميت اين عنصر در مناطق خشك و نيمه خشك، به دليل مقادير بالاي آن در آب آبياري اين مناطق اتفاق مي افتد. اين مطالعه براي تعيين وضعيت بور در آب آبياري، خاك و برگ پسته در مناطق مختلف پسته كاري كشور انجام شد. نمونه برداري خاك از سه عمق 40-0، 80-40 و 120-80 سانتي متري صورت گرفت و عصاره گيري بور در آنها به دو روش آب داغ و عصاره اشباع انجام شد. نمونه برداري برگ در اواخر تيرماه از شاخه هاي بدون محصول انجام گرفت. نتايج نشان داد كه مقادير ميانگين غلظت بور در آب آبياري مناطق پسته كاري رفسنجان، زرند، سيرجان، كرمان، خراسان، سمنان، قزوين و يزد به ترتيب 1/4، 2/1، 5/2، 2، 8/1، 1.5، 2.5 و 1/3 ميلي گرم در ليتر مي باشد. نتايج تجزيه همبستگي نشان داد كه بين غلظت بور برگ و غلظت بور عصاره گيري شده به روش اشباع در نمونه هاي دو عمق تحتاني خاك در مناطق انار و نوق همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد. ميانگين غلظت بور در برگ مناطق پسته كاري رفسنجان، زرند، سيرجان، كرمان، خراسان، سمنان، قزوين و يزد به ترتيب 557، 213، 247، 212، 319، 179، 215، 218 ميكروگرم بر گرم ماده خشك بود. هدايت الكتريكي عصاره اشباع، در صد رس و درصد سيلت همبستگي مثبت و در صد شن همبستگي منفي و معني دار با غلظت بور خاك نشان دادند. از نتايج ديگر اينكه غلظت بور در آب آبياري، خاك و برگ پسته در مناطق زرند، سيرجان، كرمان، خراسان، سمنان، قزوين و يزد نسبت به مناطق مختلف رفسنجان پايين تر مي باشد. بالا بودن نسبي مقادير بور برگ در مناطق پسته كاري كشكوئيه، حومه شرقي و غربي رفسنجان نشان مي دهد كه در اين مناطق از نظر اين عنصر به مديريت مناسبي براي توليد پايدار پسته نياز است.

اطلاعات بیشتر در ادامه مطلب..

 


 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |

بررسي چند عامل سرخشكيدگي پسته و كنترل آن با تغذيه بهينه

 

مظفري وحيد,ملكوتي محمدجعفر,خلدبرين بهمن,باي بوردي محمد
 
 
 

به منظور تعيين پراكنش، درصد وقوع و همچنين شناسايي عامل و يا عوامل بوجود آورنده عارضه سرخشكيدگي درختان پسته، در سال 1381 از 203 باغ مناطق رفسنجان، كرمان، يزد و خراسان بازديد بعمل آمد. ميزان وقوع عارضه سرخشكيدگي از 4 تا 90 درصد با متوسط 15 درصد و در رفسنجان 28 درصد تخمين زده شد. از باغ‌ هاي مورد مطالعه بطور تصادفي 31 باغ مشخص و با حفر پروفيل نمونه‌برداري خاك از عمق هاي 0-40، 41-80 و 81-120 سانتي‌متر انجام و تجزيه‌هاي فيزيكي و شيميايي انجام گرفت. از آب و همچنين برگ درختان پسته انتخابي نمونه‌برداري بعمل آمد و تجزيه‌هاي شيميايي انجام پذيرفت. روابط همبستگي بين ميزان سرخشكيدگي و فاكتورهاي اندازه‌گيري شده بدست آمد. نتايج نشان داد كه سرخشكيدگي با خصوصيات شيميايي خاك (Na.K, Na.Ca, SAR,K,Na,EC) همبستگي مثبت داشت. با استفاده از رگرسيون گام به گام معادله (SAR)soil®R2=0.737* Y=51.799-0.194(K)soil+0.946  بين سرخشكيدگي با K و SAR خاك حاصل و در سطح يك درصد معني‌دار شد. با توجه به اينكه تعدادي از محققين قارچ Paecilomyces Variotii را به عنوان يكي از عوامل بوجود آورنده عارضه سرخشكيدگي پسته معرفي نموده‌اند، سپس آزمايشي به صورت طرح كاملا تصادفي با 4 تيمار و 6 تكرار بر روي 24 درخت 25 ساله رقم فندقي در باغي كه حدود 30 درصد سرخشكيدگي داشت، طي سالهاي 1381 و 1382 انجام گرفت. تيمارها عبارت بودند از تيمار اول = شرايط باغدار (سولفات آمونيوم+سوپر فسفات تريپل هر كدام به ميزان يك كيلوگرم براي هر درخت) ؛ تيمار دوم= تيمار اول + پتاسيم به صورت سولفات پتاسيم به ميزان 3 كيلوگرم براي هر درخت، تيمار سوم= تيمار دوم+ كلسيم به صورت گچ به ميزان 40 كيلوگرم براي هر درخت و تيمار چهارم= تيمار سوم+ روي به صورت سولفات روي به ميزان 1500 گرم براي هر درخت. در شهريور ماه 1383 مايه ‌زني قارچ مورد نظر به صورت مستقيم روي شاخه‌ هاي درختان تحت تيمار انجام شد. نتايج نشان داد در تمام شاخه‌ هايي كه مايه‌زني قارچ P.Variotii  انجام گرفته بود در مقايسه با شاخه‌هاي شاهد (تلقيح شده با محيط كشت بدون قارچ) شانكر ديده شد كه نشان مي دهد اين قارچ يكي از عوامل زنده ايجاد كننده اين عارضه است. ليكن رعايت اصول تغذيه بهينه بويژه مصرف كودهاي حاوي پتاسيم، كلسيم و روي تاثير معني‌داري در كاهش عارضه داشت و اين عناصر توانستند طول سرخشكيدگي ايجاد شده را به ميزان 63 درصد كاهش دهند.

 

اطلاعات بیشتر در ادامه مطلب....


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |
محلول پاشي در باغهاي پستهامروزه محلولپاشي عناصر غذايي در اكثر باغها متداول شده و اثرات مطلوب آن روي خصوصيات رويشي، عملكرد و كيفيت ميوه مشهود است. در دوره رشد و نمو سريع ميوه كه رقابت براي جذب مواد غذايي بين اندامهاي زايشي و ريشه ها، از فعاليت ريشه ها مي كاهد و در نتيجه جذب مواد غذايي كاهشمي يابد با محلول پاشي، اين رقابت كاهش و پايين بودن كارايي جذب (pH مي يابد. همچنين در شرايط نامساعد خاك از نظر شيميايي( مثلاً بالا بودن عناصر غذايي توسط ريشه، محلول پاشي مي تواند مفيد واقع شود.


جزئيات بيشتر در ادامه مطلب........


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |

اثر محلول پاشي برخي عناصر غذايي روي صفات كيفي و سال آوري در پسته

اين تحقيق كه توسط مريم آخرتي در باغات پسته آستان قدس رضوي در گناباد انجام شده است.براي مطالعه اين مقاله و دانلود آن به ادامه مطلب مراجعه كنيد..


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |

روش‌هاي كاشت و توليد نهال پسته

مقدمه:
گياهان سرمنشا زنجيره غذايي حيات بر روي كره زمين و به عنوان ثروت ملي هر كشور محسوب مي‌شوند. پسته يكي از مهمترين اقلام صادراتي ايران است كه بيش از 23% از ارزش كل صادرات ايران را بخود اختصاص داده است.

پسته يكي از گياهان مهم در تيره پسته سانان (Anacardiaceae) است. تيره پسته سانان با حدود 60 جنس و 600 گونه ،تيره‌اي مهم در بين گياهان مي‌باشد. پسته به صورت خودرو در شمال شرقي ايران و اسياي مركزي و افغانستان وجود دارد.


جزئيات بيشتر در ادامه مطلب....


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |
تغييرات فصلي قندهاي غیر ساختماني در شاخه ها و ريشه هاي درختان پسته در شرايط پربار و كم بارموضوع اين تحقيق تعيين حركت كربوهيدراتها با ميزان نشاسته و قند در برگها، جوانه هاي گل آذين، محورهاي خوشه، چوب يكساله، شاخه رشد سال جاري، شاخه ها، ريشه ها اصلي و ثانويه تنه (با قطر كوچكتر از 10 سانتي متر) مي باشد .

براي مطالعه كامل مقاله به ادامه مطلب مراجعه نماييد...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |
اثرات به کارگیری کودهای پتاسيمي روی پتاسیم قابل دسترس خاک، غلظت پتاسیم برگی، بارآوری و کیفیت پسته در درختان بارور پستهاین تحقیق در مناطق پسته کاری کالیفرنیا انجام گرفت و طرز عمل به این صورت بود که جهت مطالعه اثرات کودهای پتاسیمی 3 آزمایش در شرایط صحرایی در سالهای 96 و 97 بر روی درختان بارور پسته رقم کرمان انجام گردید به این صورت که از سه نوع کود پتاسه ( سولفات، کلرورو نیترات پتاسیم) در 4 میزان 0 ، 100، 200 و 300 پوند در هر ایکر و در دو سیستم آبیاری سطحی و میکرواسپرینگلر استفاده گردید و پتاسیم قابل دسترس در خاک، پتاسیم موجود در برگ، میزان عملکرد و کیفیت پسته مورد ارزیابی قرار گرفت.


در آزمایش جداگانه ای برای تعیین اثرات مصرف گچ در میزان پتاسیم قابل جذب و پتاسیم قابل دسترس از 650 پوند گچ و 200 پوند سولفات پتاسیم در ایکر استفاده گردید نتایج نشان داد که به کار بردن کود پتاسه به میزان قابل توجهی پتاسیم قابل دسترس در خاک، درصد پتاسیم برگ، میزان باردهی درخت و. کیفیت پسته را بهبود بخشید. بهترین تیمار، تیمار 200 پوند در ایکر و سولفات پتاسیم با آبیاری به روش میکرواسپرینگلر به دست آمد.

از طرفی نتایج مشخص نمود که در باغها مورد آزمایش چنانچه میزان کود مصرفی به 300 پوند بر ایکر برسد کاهش محصول دیده می شود که احتمالاً مربوط به فیکسه شدن پتاسیم در خاک می باشد.

در پایان دو سال مطالعه زمانی که کلروپتاسیم به عنوان منبع پتاسیم مصرف گردید میزان تجمع کلر در برگ پسته چندان قابل توجه نبود.

به کارگیری گچ میزان پتاسیم قابل دسترس در خاک را درعمق 30 الی 60 سانتیمتر افزایش داد ولی در پتاسیم برگی، میزان عملکرد و کیفیت پسته اختلاف معنی داری مشاهده نشد.


تحليل

- از آنجاییکه در کشور ما به کودهای پتاسه اهمیت کمتری داده شده است در این مقاله اهمیت بکارگیری پتاسیم هم در عملکرد و هم در کیفیت پسته کاملاً مشخص و مبین است.

- با بکاربردن کلرور پتاسیم و اندازه گیری میزان تجمع کلر در برگ مشخص شد که این کود بنا به داشتن کلر نمی تواند در پسته مشکلی ایجاد نماید اگر چه مقدار کلر در برگ کمی افزایش میابد ولیکن این میزان به حدی نیست که بتواند اثرات جانبی بر روی رشد داشته باشد. لذا برخی باغداران که بنا به وجود کلر در کودهای پتاسه کلر دار ، ترس از استفاده دارند می توانند این کود را استفاده نمایند.

- بر خلاف برخی مطالعات که نشان داده بود که پتاسیم جذب لوکوس دارد در ارتباط با پسته مشخص شده که با افزایش میزان کودهای پتاسه فقط تا یک میزان خاصی افزایش محصول دیده می شود و بعد از آن میزان خاص با افزایش میزان کودهای پتاسه کاهش محصول پیش می آید.

- میزان افزایش گچ در این آزمایش اثری برروی جذب پتاسیم نداشت که نشان از این مسئله است که افزودن گچ اثری بر روی میزان غلظت پتاسیم در برگ و میزان عملکرد ندارد.

حسین حکم آبادی، کارشناس بخش تحقیقات بهزراعی

موسسه تحقيقات پسته ايران

+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |